بیش از 40 سال تجربه ...

فروشگاه های ما به نام بلبر ی نگ 110 عز ی زی و شرکت آران صنعت افق ا ی ران ی ان ،کار
خود را به صورت کامال حرفه ا ی در زم ی نه بلبر ی نگ از سال 1358 آغاز کرده و آمادگ ی
خود را در زم ی نه تام ی ن قطعات و همکار ی با فروشنگان اعالم می کند .

ما توانسته ا ی م با اغلب شرکت ها ی بزرگ وصدها کارگاه درزم ی نه ها ی :
مواد غذا یی ،فوالد ،ذوب آهن ،کارخانجات س یمان ،ن یروگاهها ،نئویان، قند و شکر،
یتروش یم ی ،معادن ،کاغذ ساز ی ،سلولز ی ,سنگبر ی ،شرکت های تول ید ادوات کشاورز ی
، صنا ی ع الست ی ک و یالست ی ک ،نساجی ,ماش ین ساز ی هاو… همکاری داشته باش ی م.
خواهشمند است در صورت ن ی از استعالم فرموده تا در کوتاه تر ین زمان با بهتر ین و
مناسب تر ی ن ی ی شنهادها در خدمتتان باش یم .